PM kisan complaint : पीएम किसान योजना १३ वा हप्ता जमा नसेल तर अशी करा तक्रार

Pm kisan complaint :13 वा हप्ता जमा झाला नाही तर त्याविषयीची तक्रार करता येते.

Pm kisan complaint 2023

  • सर्वात अगोदर कृषी अधिकारी, लेखापाल यांच्याकडे चौकशी करा.
  • खात्यात रक्कम जमा झाली नसल्याचे त्यांना सांगा.
    त्यांच्याकडे तक्रार करुनही समाधान न झाल्यास पीएम-किसान हेल्प डेस्ककडे तक्रार करा.
  • pmkisan-ict@gov.in या ईमेलवर तक्रार पाठविता येईल.
  • पीएम-किसान हेल्प डेस्कच्या 011-23381092 (Direct HelpLine) वर फोन करा.

पीएम किसान योजना ऑनलाईन तक्रार येथे करा 

PM kisan online complaint

%d