State employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात दोन महत्त्वाचे शासन निर्णय निर्णय निर्गमित! शासन निर्णय दि.8/5/2023

Employees promotion

State employees : राज्यातील केंद्र प्रमुख भरती प्रक्रीये संदर्भात दि.०१.१२.२०१२ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये केंद्र प्रमुखांची ५० टक्के पदे पदोन्नतीने व ५० % पदे मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे त्या त्या काट्याच्या मर्यादित भरण्यात येणार आहे. केंद्रप्रमुख पदोन्नती शासन निर्णय 2023 दिनांक ०९/०३/२०२३ च्या शुद्धिपत्रकानुसार ज्यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्रशिक्षित पदवीधर -शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर तीन वर्षांपेक्षा … Read more

State employees transfer : शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना,बदली संदर्भात नवीन शासन निर्गमित! दि. 25/4/2023

State employees

State employees transfer : शासन सेवेतील गट-अ, गट-ब व गट-क मधील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना,बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ स्थापन करणेबाबत महाराष्ट्र शासन उच्च व तंत्र विभागाने नवीन शासन निर्णय दिनांक २५ एप्रिल २०२३ रोजी निर्गमित केला आहे. सरकारी अधिकारी कर्मचारी पदस्थापना बदली नियम शासन निर्णयान्वये गट-अ, गट-ब व गट-क मधील … Read more