GPF amount transfer : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी संदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित;जमा होणार एवढे पैसे!

GPF amount transfer : सरकारी कर्मचा-यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम शासनाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. GPF amount Intrest amounts विद्यापीठे व सलग्न संस्थामधील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या दिनांक ०१.०४.२०२२ ते दिनांक ३१.०३.२०२३ या कालावधीत जमा होणा-या रक्कमेवरील व्याज प्रदानासाठी सन २०२२-२३ च्या सुधारीत अंदाजपत्रकात रु.१५,२५,७८,०००/- इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यांत आली आहे. भविष्य … Read more