7th pay Arrears : सातवा वेतन आयोग फरक संदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित दि.19/06/2023

7th pay commission

7th pay Arrears : दिनांक ०१.०१.२०१६ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीमध्ये जे शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत, आणि यापूर्वी सहाव्या वेतन आयोगानुसार मूळ निवृत्तिवेतनावर अंशराशीकरणाचा लाभ घेतलेला आहे. निवृत्तिवेतनधारकांना दिनांक ०५.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित होणाऱ्या मूळ निवृत्तिवेतनावर सुधारित अंशराशीकरणाचा लाभ देय करण्यात आलेला आहे.  सातवा वेतन आयोग फरक 2023 दिनांक ०७.११.२०२२ च्या … Read more

7th pay arrears : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सातवा वेतन आयोग फरक व मार्च महिन्याच्या वेतन संदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित दि. 21/3/2023

State employees news

7th pay Arrears : शासन निर्णय दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२३ च्या संदर्भ क्र. ७२ अन्वये टीएनटी-३ कार्यासनाकडून डिसेंबर २०२२ चे चतुर्थ (हिवाळी अधिवेशनात सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या व दुसऱ्या हप्त्याच्या थकबाकीसाठी पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आलेली आहे.  7th pay commission updates सद्यास्थितीत सदर मंजूर पुरवणी मागणीच्या ५०% इतकी तरतूद या आदेशान्वये वितरीत करण्यात येत आहे.सदर … Read more

7th pay commission : मोठी बातमी.. सातव्या वेतन आयोगाचा थकित हप्ता नाही मिळणार! शासन परिपत्रक आले

7th pay commission updates

Government employees : फेब्रुवारी महिण्यात शासनाकडून उपलब्ध झालेल्या तरतूदीनुसार व दिनांक 10/02/2023 रोजी बैठकीमध्ये घेतलेल्या आढाव्यानुसार शालार्थ प्रणालीमध्ये महागाई भत्ता वाढ व फरक सुविधा सुरू झालेली होती.शालार्थ प्रणालीच्या होम पेज वर युजर मॅन्युअल देखील उपलब्ध आहे.देयके ऑनलाईन महागाई भत्त्यासह व सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला दुसरा व तिसरा हप्ता काढण्यात येणार होते. 7th pay commission Arrears … Read more

7th pay commission : खूशखबर … ‘या’ राज्य कर्मचाऱ्यांना मिळणार 12 वर्षांची वेतन थकबाकी ! शासनांकडून शासन निर्णय निर्गमित! दि.10.03.2023

7th pay commission updates

7th pay commission : महाराष्ट्र राज्य सरकारी सेवेतील राज्य हातमाग महामंडळ मर्यादित नागपुर या महामंडळाच्या सेवेत दि.01.04.2008 पासून कार्यरत असलेल्या 52 कर्मचाऱ्यांना दि.01.01.1996 ते दि. 31.03.2008 या कालावधीच्या थकबाकी एवढी रक्कम अनुदान स्वरुपात अदा करण्याबाबत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय 10 मार्च रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे  7th pay commission Arrears महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या.नागपूर … Read more