Breaking news : जुनी पेन्शन अंदोलन .. सरकार जुनी पेन्शन नाही तर NPS मध्येच सुधारणा करण्यासाठी समिती नेमणार! शासन निर्णय दि.14/3/2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Old pension : दिनांक: 14 मार्च, 2023 रोजी राज्य शासनाच्या सेवेत दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) (पूर्वीची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना DCPS) लागू करण्यात आली आहे.

जुनी पेन्शन योजना अंदोलन अपडेट्स

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

१) श्री. सुबोध कुमार, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)

२) श्री. के. पी. बक्षी, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)

(३) श्री. सुधीरकुमार श्रीवास्तव, भा.प्र.से (सेवानिवृत्त) ४) समितीचे सचिव संचालक, लेखा व कोषागारे

Old pension scheme Maharashtra

सदर समितीने राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करुन दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबतची शिफारस / अहवाल शासनास 3 महिन्यात सादर करावा.

हे पण पहा ~  काय सांगता!.. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आगाऊ वेतन! मुख्यमंत्री सरल पगार योजना लागू;

सरकारी कर्मचारी,पगार महागाई भत्ता शैक्षणिक राजकीय क्षेत्रांशी संबंधित ताज्या माहितीसाठी आमचा व्हॉट्सअप गृप नक्की जॉईन करा

Join WhatsApp group

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३१४२००३१३६८०५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे.

समिती रचना व शासन निर्णय येथे डाऊनलोड करा

शासन निर्णय

This article is written by Swati form Maharashtra.She is famous Youtuber,website developer and Editor of swaragaur.com

Leave a Comment