State employees : मोठी बातमी… सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माहे एप्रिल महिन्याचे वेतन अनुदान प्राप्त! शासन निर्णय दि. 25/4/2023

Government employees salary

State Employees : महाराष्ट्र राज्य  खालील कर्मचारी यांच्या वेतन या बाबीकरीता माहे एप्रिल २०२३ चे वेतन करीता अनुदान उपलब्ध करून देण्याबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. महागाई भत्ता व वे’तन अनुदान उपलब्ध सन २०२३ २४ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीत केलेल्या निधी मधून महाराष्ट्र राज्य शिक्षक व शिक्षकेतर अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सन २०२३-२४ … Read more