State employees : मोठी बातमी… सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माहे एप्रिल महिन्याचे वेतन अनुदान प्राप्त! शासन निर्णय दि. 25/4/2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

State Employees : महाराष्ट्र राज्य  खालील कर्मचारी यांच्या वेतन या बाबीकरीता माहे एप्रिल २०२३ चे वेतन करीता अनुदान उपलब्ध करून देण्याबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

महागाई भत्ता व वे’तन अनुदान उपलब्ध

सन २०२३ २४ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीत केलेल्या निधी मधून महाराष्ट्र राज्य शिक्षक व शिक्षकेतर अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये मार्च २०२३ चे वेतन या बाबीकरीता माहे एप्रिल २०२३ चे वेतन अतिकालीक भत्ता व महागाई भत्ता करीता अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) प्राप्त झालेल्या अनुदानाचा निधी नियंत्रक अधिकारी (आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, आयुक्त – क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

हे पण पहा ~  7th pay commission : मोठी बातमी.. सातव्या वेतन आयोगाचा थकित हप्ता नाही मिळणार! शासन परिपत्रक आले

Employee’s April salary budget

सन २०२३ २०२४ या आर्थिक वर्षातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी अर्थसंकल्पित झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी पुढीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकान्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहेआहे.

Maharashtra state employees news

खर्च झालेल्या अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्राची प्रत शासनास सादर केली आहे.सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये एप्रिल २०२३ चे वेतन बाबींकरीता उद्दिष्टाखाली खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे सचिव यांच्याकडे वित्त विभागाच्या अटी व शर्तीनुसार तपशीलवार माहिती सादर करण्याच्या अटीस अधीन राहून सुपूर्द करण्यात आले आहे.

वेतन अनुदान सामाविष्ट जिल्हे व शासन निर्णय येथे डाऊनलोड करा

शासन निर्णय

This article is written by Swati form Maharashtra.She is famous Youtuber,website developer and Editor of swaragaur.com

Leave a Comment