TA allowance : खुशखबर.. या कर्मचाऱ्यांच्या प्रवास भत्त्यात झाली 1300/- रुपये वाढ! शासन निर्णय निर्गमित

TA allowance : महाराष्ट्र शासन खालील कर्मचाऱ्यांच्या कायम प्रवास भत्त्यात सुधारणा करणेबाबत महाराष्ट्र शासन विधि व न्याय विभाग यांच्या नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

Employees TA hike news

मुंबई व राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील बेलिफ कर्मचा-यांच्या कायम प्रवास भत्त्यात प्रति माह रु. २००/- ऐवजी रु. १५००/- शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. आता त्याच धर्तीवर कौटुंबिक न्यायालयांतील बेलिफ कर्मचा-यांच्या कायमस्वरुपी प्रवास भत्त्यात रु. २००/- ऐवजी रु. १५००/- अशी सुधारणा करण्याबाबत शासनास विनंती करण्यात आली आहे.

प्रवास भत्ता वाढ शासन निर्णय येथे डाऊनलोड कराTA hike GR

राज्यातील कौटुंबिक न्यायालयांतील बेलिफ कर्मचा यांना प्रति माह रुपये १५००/- (अक्षरी रुपये एक हजार पाचशे फक्त) इतका कायमस्वरुपी प्रवास भत्ता लागू करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.याकरीता येणारा खर्च “मागणी क्र. जे १, २०१४, न्यायदान – १०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये – (०१) (०२) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय (अनिवार्य) (दत्तमत), सांकेतांक २०१४०३४१, ०१ चेतन” या लेखाशिर्षाखाली संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात येणार आहे. 

हे पण पहा ~  Old pension : आता 'या' राज्यात सुध्दा जुनी पेन्शन योजना लागू! NPS कपात बंद होणार; सरकारने केले आदेश जारी

कायमस्वरूपी प्रवास भत्ता वाढ

कायमस्वरूपी प्रवास भत्ता लाभ संदर्भात शासन निर्णय दिनांक १ मे २०२३ पासून अंमलात येईल.सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५९/सेवा-५, दि. १८. १०. २०२२ व अनौपचारिक संदर्भ क्र. ११५१/व्यय-५, दि.२२.११.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.

खुशखबर.. ‘या’ दिवशी होणार 42% महागाई भत्ता वाढ 

महागाई भत्ता वाढ व फरक

Hello Everyone,my name is Swati Ghuge Maharashtra. I am the Writer and Founder of this blog and share all Marathi information Related Education, Gov Employees, Scholarship, Gov Schemes & Educational update etc.I have 3 years experience in blogging and youtube careers.

1 thought on “TA allowance : खुशखबर.. या कर्मचाऱ्यांच्या प्रवास भत्त्यात झाली 1300/- रुपये वाढ! शासन निर्णय निर्गमित”

Leave a Comment

%d