7th pay commission : ‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या माहे फेब्रुवारी च्या पगारा संदर्भात मोठी अपडेट्स,आता या जिल्ह्यांचा सामावेश

7th pay commission:  तीन महिन्यांपासून शिक्षकांच्या दरमहा होणाऱ्या पगारासाठी महिन्याला शासनाकडून प्राप्त होणारी तरतूद अपूर्ण प्राप्त होत आहेत.त्यामुळे शिक्षकांचे पगार रोटेशन पद्धतीने होत आहेत.आता डिसेंबर महिन्याचे बाकी असलेल्या शिक्षकांचे वेतन अनुदान प्राप्त झाले आहे.पाहुया सविस्तर माहिती

Employees salary update

सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षातील माहे जानेवारी,२०२३ व फेब्रुवारी २०२३ या महिन्याचा वेतन व निवृत्तीवेतन याबाबीचा खर्च भागविण्यासाठी शासनाने संचालनालयाच्यास्तरावर उपलब्ध करून दिलेल्या तरतूदीच्या अधीन राहून प्राथमिक शिक्षण

संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचेकडून संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदायांना खर्च करण्यास अनुमती देण्यात येत आहे.

ज्या उद्देशासाठी अनुदान मंजूर आहे त्याव्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च करता येणार नाही.संबंधित खर्च हा खालील लेखाशिर्षाखाली टाकण्यात येणार आहे. 

7th pay commission update

  • ज्या उद्देशासाठी अनुदान मंजूर आहे.त्याव्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च करता येणार नाही.
  • सदर खर्चाचा प्रगती अहवाल मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संबंधित अधिका-यांने लेखाशिर्षनिहाय कोषागार प्रमाणक क्रमांक व दिनांकासह दरमहा १० तारखेपर्यंत सादर करावा लागणार आहे.
हे पण पहा ~  Aadhaar pan link : आता 'यांचे' पॅनकार्ड होणार बंद! 10 हजार रुपये दंड, पहा यादीत नाव

शालेय शिक्षण शैक्षणिक दिनदर्शिका 2023 येथे डाऊनलोड करा

शैक्षणिक दिनदर्शिका

  • वेतन अनुदानाची थकबाकी अदा करताना अनुक्रमांक ४ नियम ३९ (ब) टिप-४ अनुक्रमाक ५ नियम ३९ (ब) टिप-५ तसेच अनुक्रमांक ६ नियम ४० प्रमाणे सक्षम प्राधिका-यांची मान्यता घेऊन अनुदान अदा करण्यात येणार आहे.

वेतन तरतूद सामाविष्ट जिल्हे  व शासन निर्णय येथे पहा

सामाविष्ट जिल्हे

Hello Everyone,my name is Swati Ghuge Maharashtra. I am the Writer and Founder of this blog and share all Marathi information Related Education, Gov Employees, Scholarship, Gov Schemes & Educational update etc.I have 3 years experience in blogging and youtube careers.

1 thought on “7th pay commission : ‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या माहे फेब्रुवारी च्या पगारा संदर्भात मोठी अपडेट्स,आता या जिल्ह्यांचा सामावेश”

Leave a Comment

%d