Family pension : मोठी बातमी… आता या सरकारी कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन योजना लागू! शासन निर्णय निर्गमित दि. 21/6/2023

Family pension : महाराष्ट्र राज्यातील पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ व अधिनस्त घटक महाविद्यालये/ प्रक्षेत्र / संस्था येथे दिनांक ०१/११/२००५ रोजी किंवा त्यानंतर विद्यापीठ सेवेत नियुक्त होणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अनुक्रमे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना  (DCPS) व राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली  (NPS) लागू करण्यात आली आहे. 

कुटुंब निवृत्तीवेतन योजना 2023

परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा अंशराशीकर निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण नियम, १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीचे लाभ अनुज्ञेय ठरत नाहीत.

वित्त विभागाच्या दिनांक ३१ मार्च, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१/११/२००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या राज्य शासनाच्या सेवेतील परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू आहे.

हे पण पहा ~  Gratuity Family pension : कुटुंब निवृत्ती वेतन पेन्शन साठी एनपीएस धारकांनी भरायचे नमूने PDF स्वरूपात येथे करा डाऊनलोड करा

Family pension and gratuity

संबधित सरकारी कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबास कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि मृत्यु उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास रुग्णता निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान,तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान अनुज्ञेय केले आहे.

कुटुंब निवृत्तीवेतन योजना विकल्प नमुना PDF येथे डाऊनलोड करा

Family pension form

This article written by Godawari Ghuge from Maharashtra.She is owner of the swaragauri.com and She has 3 Year experience of blogging.

Leave a Comment