Old pension : जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित! दि. 10/04/2023

OlOld pension : दिनांक: १४ मार्च, २०२३ रोजी राज्य शासनाच्या सेवेत दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) (पूर्वीची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना DCPS) लागू करण्यात आली आहे.

जुनी पेन्शन योजना समिती

वित्त विभाग,शासन निर्णय दिनांक १४.०३.२०२३ अन्वये राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक करणार आहे.यासाठी अभ्यास करुन दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे.

यासंदर्भात शिफारस / अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी सेवानिवृत्त भा.प्र.से.अधिकारी यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीची पुनर्रचना खालीलप्रमाणे करण्यात आली आहे.

हे पण पहा ~  7th pay commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांना यावर्षी आणखी मिळणार मोठे गिफ्ट! पगारात होणार 8 हजाराची वाढ

१) श्री. सुबोध कुमार, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष

२) श्री. के. पी. बक्षी, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) सदस्य

३) श्री. सुधीरकुमार श्रीवास्तव, भा.प्र.से (सेवानिवृत्त) सदस्य

४) संचालक, लेखा व कोषागारे (सचिव)

Old pension scheme Maharashtra

सदर समितीने राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करुन दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबतची शिफारस,अहवाल शासनास ३ महिन्यात सादर करावा लागणार आहे.

जुनी पेन्शन संदर्भात आजचा महत्त्वाचा शासन निर्णय येथे पहा

शासन निर्णय

This article is written by Swati form Maharashtra.She is famous Youtuber,website developer and Editor of swaragaur.com

Leave a Comment