7th pay commission : खूशखबर … ‘या’ राज्य कर्मचाऱ्यांना मिळणार 12 वर्षांची वेतन थकबाकी ! शासनांकडून शासन निर्णय निर्गमित! दि.10.03.2023

7th pay commission : महाराष्ट्र राज्य सरकारी सेवेतील राज्य हातमाग महामंडळ मर्यादित नागपुर या महामंडळाच्या सेवेत दि.01.04.2008 पासून कार्यरत असलेल्या 52 कर्मचाऱ्यांना दि.01.01.1996 ते दि. 31.03.2008 या कालावधीच्या थकबाकी एवढी रक्कम अनुदान स्वरुपात अदा करण्याबाबत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय 10 मार्च रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे 

7th pay commission Arrears

महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या.नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील कर्मचा-यांना दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०१० च्या शासन निर्णयान्वये पाचव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी दि. १.०४.२००८ पासून लागू करण्यात आली आहे.(7th pay commission Arrears)

तत्कालीन मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन तसेच मंत्रिपरिषद बैठकीत दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने खास बाब म्हणून महामंडळातील ४२३ कर्मचा-यांपैकी फक्त ३७१ सेवानिवृत्त / स्वेच्छा सेवानिवृत्त कर्मचा-यांना (State Government employee news) ५ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी सानुग्रह अनुदान स्वरुपात अदा झाली.

सरकारी कर्मचारी,पगार महागाई भत्ता शैक्षणिक राजकीय क्षेत्रांशी संबंधित ताज्या माहितीसाठी आमचा व्हॉट्सअप गृप नक्की जॉईन करा

Join WhatsApp group

State Government employee news

उर्वरित महामंडळातील कार्यरत ५२ कर्मचारी यांना उक्त शासन निर्णयातील अट क्र. २ लागू असल्यामुळे त्यांना पाचव्या वेतन आयोगाची थकबाकीचा लाभ झाला नाही.पाचव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकी संदर्भात सदर महामंडळातील ४२३ कर्मचा-यापैकी ३७५ कर्मचारी यांच्याबाबतीत “सानुग्रह अनुदान” व उर्वरित ५२ कार्यरत कर्मचारी यांना थकबाकी अशा शब्दप्रयोगामुळे सदर कर्मचा-यांमध्ये भेदभाव निर्माण झाला.

हे पण पहा ~  Government employees : खुशखबर..सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत होणार दूर! पहा नवीन शासन निर्णय

शासन निर्णय येथे डाऊनलोड करा 👉 शासन निर्णय

आता या शासन निर्णयामुळे हातमाग महामंडळातील कार्यरत ५२ कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकी रु. १,६०,७८,२२३/- (अक्षरी- रुपये एक कोटी साठ लाख अठ्ठयाहत्तर हजार दोनशे तेवीस फक्त) इतकी रक्कम सानुग्रह अनुदान स्वरूपात अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे

7th pay commission updates

7th pay commission थकबाकी मिळणेसंदर्भात ५२ कार्यरत कर्मचारी यांनी मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. प्रस्तुत याचिकेबाबत मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठाने दिनांक १४.१२.२०२१ ला सदरची याचिका निकाली काढले होते.

जुनी पेन्शन लागू होणार! मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते यांची तातडीची बैठक

जुनी पेन्शन योजना

या ५२ कर्मचा-यांना महाराष्ट्र शासनाने सेवानिवृत्त व स्वेच्छा सेवानिवृत्त झालेल्या ३७१ माजी कर्मचा-यांना ज्याप्रमाणे ५ वे वेतन आयोगाच्या फरकाचे लाभ “सानुग्रह अनुदान स्वरुपात अदा केले त्यानुसार निर्णयाचे तारखेपासून ६ महिन्याच्या आत अदा करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.7th pay commission updates

खुशखबर.. महागाई भत्ता 42.3 % वाढ अधिसूचना जारी ! पहा किती वाढणार पगार

👇

महागाई भत्ता

Hello Everyone,my name is Swati Ghuge Maharashtra. I am the Writer and Founder of this blog and share all Marathi information Related Education, Gov Employees, Scholarship, Gov Schemes & Educational update etc.I have 3 years experience in blogging and youtube careers.

Leave a Comment

%d bloggers like this: