7th pay commission : खुशखबर… सातवा वेतन आयोग थकबाकी फरक मिळणार! शासन निर्णय निर्गमित दि.24/5/2023

7th pay commission arrears : शासन अधिसूचना वित्त विभाग, दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ नुसार सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी सन २०१९-२० पासून पुढील 5 वर्षांत 5 समान हप्त्यांत कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्याचा आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना रोखीने अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सातवा वेतन आयोग फरक मिळणार शासन परिपत्रक वित्त विभाग, दिनांक … Read more

7th pay commission : खुशखबर.. या कर्मचाऱ्यांचा सातवा वेतन आयोग फरक मिळणार! शासन निर्णय निर्गमित दि. 4/5/2023

Employees 7th pay

7th pay commission : अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगानुसार थकबाकी प्रदान करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासन उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग मार्फत शासन निर्णय दिनांक ०४ मे २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. 7th Pay Commission Arrears महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये समाविष्ट अकृषि विद्यापीठे व कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक या विद्यापीठांमधील … Read more

7th pay arrears : सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सातवा वेतन आयोग फरक मिळणार! शासन निर्णय दि. 4/5/2023

Employees 7th pay

7th pay arrears : सन २०२१-२२ व २०२२-२३ मधील दोन वर्षी अनुज्ञेय झालेले हप्ते व सन २०२३-२४ चा हप्ता एकत्रितपणे दिनांक १ जुलै, २०२३ रोजी संबंधित कर्मचाऱ्यांना रोखीने प्रदान करण्यात येणार आहे. NPS / DCPS योजना धारक कर्मचाऱ्यांबाबत नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू … Read more

7th pay arrears : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सातवा वेतन आयोग फरक व मार्च महिन्याच्या वेतन संदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित दि. 21/3/2023

State employees news

7th pay Arrears : शासन निर्णय दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२३ च्या संदर्भ क्र. ७२ अन्वये टीएनटी-३ कार्यासनाकडून डिसेंबर २०२२ चे चतुर्थ (हिवाळी अधिवेशनात सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या व दुसऱ्या हप्त्याच्या थकबाकीसाठी पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आलेली आहे.  7th pay commission updates सद्यास्थितीत सदर मंजूर पुरवणी मागणीच्या ५०% इतकी तरतूद या आदेशान्वये वितरीत करण्यात येत आहे.सदर … Read more

7th pay commission : मोठी बातमी.. सातव्या वेतन आयोगाचा थकित हप्ता नाही मिळणार! शासन परिपत्रक आले

7th pay commission updates

Government employees : फेब्रुवारी महिण्यात शासनाकडून उपलब्ध झालेल्या तरतूदीनुसार व दिनांक 10/02/2023 रोजी बैठकीमध्ये घेतलेल्या आढाव्यानुसार शालार्थ प्रणालीमध्ये महागाई भत्ता वाढ व फरक सुविधा सुरू झालेली होती.शालार्थ प्रणालीच्या होम पेज वर युजर मॅन्युअल देखील उपलब्ध आहे.देयके ऑनलाईन महागाई भत्त्यासह व सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला दुसरा व तिसरा हप्ता काढण्यात येणार होते. 7th pay commission Arrears … Read more