Good news : दिलासादायक… महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासादायक दोन शासन निर्णय निर्गमित.. दि.02/06/2023

Good news : सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय ०२ जून, २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

माहे एप्रिल व मे वेतनअनुदान प्राप्त

आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या अधिनस्त एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येते.सन २०२३ २४ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक- एक्स – १ मुख्य लेखाशिर्ष २२३६- पोषण आहार अंतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत अधिकारी/कर्मचारी यांचे माहे एप्रिल व मे २०२३ च्या वेतनाकरिता खालील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मधील लेखशीर्ष/उद्दिष्टाकरिता रकाना क्रमांक ५ प्रमाणे एकुण १३४६०.८० लक्ष रुपये एकशे चौतीस कोटी साठ लक्ष ऐंशी हजार फक्त) इतका निधी वितरित व खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

सरकारी कर्मचारी,पगार महागाई भत्ता, सातवा वेतन आयोग, शासन निर्णय शैक्षणिक, राजकीय क्षेत्रांशी संबधित ताज्या माहितीसाठी आमचा व्हाट्सॲप गृह जॉईन करा

Join WhatsApp Group

MSRTC Employees News

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचान्यांच्या माहे मे २०२३ च्या वेतनासाठी व रा.प. महामंडळास माहे एप्रिल २०२३ चे सवलतमूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी तसेच एप्रिल २०२३ मधील उत्पन्न व इंधन, वेतन, देखभाल दुरुस्ती खर्चातील तूट भरून काढण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्याबाबत उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये शासनास विनंती केली होती.

हे पण पहा ~  State employees : कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी; अभ्यास समिती जुनी पेन्शन आणि सेवानिवृत्ती वया संदर्भात देणार 'हा' अहवाल?

सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार मोठे गिफ्ट,पहा सविस्तर

सरकारी कर्मचारी

Government employees budget

सन २०२३ २४ मध्ये गृह (परिवहन) विभागाच्या २०४१ ००१८-३३ अर्थसहाय्य लेखाशिर्षाखाली केलेल्या तरतूदीमधून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या माहे मे २०२३ च्या वेतनासाठी रू.८२.८४ कोटी व रा.प. महामंडळास माहे एप्रिल २०२३ च्या सवलतमूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी रु. २७१.९३ कोटी असा एकूण रु.३५४.७७ कोटी (अक्षरी रुपये तिनशे चोपन्न कोटी सत्याहत्तर लक्ष फक्त) एवढा निधी रोखीने प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

Hello Everyone,my name is Swati Ghuge Maharashtra. I am the Writer and Founder of this blog and share all Marathi information Related Education, Gov Employees, Scholarship, Gov Schemes & Educational update etc.I have 3 years experience in blogging and youtube careers.

1 thought on “Good news : दिलासादायक… महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासादायक दोन शासन निर्णय निर्गमित.. दि.02/06/2023”

Leave a Comment

%d